سرفصل دوره های ورزشی

سرفصل دوره های ورزشی

استراتژی مناسب برای جذب مخاطبین

تبلیغ محصولات ورزشی

تکنیکهای بازاریابی

آیین نامه‌‌های بین‌المللی را بررسی میکنیم

با مسائل حقوقی ورزش آشنا می‌شویم

تشخیص مسئولیت‌های قانونی ورزش را یاد می‌گیریم.

آشنایی با فن بیان

اصول مخاطب شناسی

مناظره، مباحثه

مجری گری

زبان بدن و بداهه