دوره های تخصصی امور بانکی – آنلاین غیرهمزمان

دوره های تخصصی امور بانکی – آنلاین غیرهمزمان

مخاطبین دوره : مدیران ، کارشناسان و تمامی علاقه‌ مندانی که می‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مدیریت و سازمان توسعه دهند.