سرفصل دوره آموزش حسابداری آتلیه های عکاسی

سرفصل دوره آموزش حسابداری آتلیه های عکاسی

سرفصل دوره آموزش حسابداری آتلیه های عکاسی

  • تعریف انواع عکس و انواع خدمات در آتلیه های عکاسی ، تفکیک بندی
  • نحوه ثبت اسناد خرید و فروش
  • نحوه محاسبه بهای تمام شده در آتلیه های عکاسی
  • انبار در آتلیه های عکاسی
  • حساب های دریافتنی و برداشتنی و بررسی آنها
  • پیش فروش و پیش پرداخت در آتلیه های عکاسی
  • نحوه ارائه گزارش های مالی در آتلیه های عکاسی
  • نرم افزارهای رایج و کاربردی در آتلیه های عکاسی