سرفصل دوره آموزش حسابداری آژانس های مسافرتی

سرفصل دوره آموزش حسابداری آژانس های مسافرتی

سرفصل دوره آموزش حسابداری آژانس های مسافرتی

  • آشنایی با امور حسابداری و مفاهیم اصول اولیه به صورت مختصر
  • آشنایی با مفاهیم آژانس های هواپیمایی
  • آشنایی با مفاهیم حسابداری آژانس ها از قبیل بند الف و گزارش های فروش ، rr ، psr ، rtrd
  • آشنایی با مفاهیم حسابداری آژانس ها از قبیل حسابداری بند ب و تورها
  • تهیه صورت های مالی و گزارش های مالی
  • امور ضمانت نامه ها در آژانس های هواپیمایی
  • نحوه محاسبه صورت حساب های ارزی کارگزاران و ثبت آنها در قرارداد ها و سیستم مالی
  • امور مالیاتی آژانس های هواپیمایی
  • امور ارزش افزوده آژانس های هواپیمایی
  • معاملات فصلی آژانس های هواپیمایی