سرفصل دوره آموزش صورت مالی تلفیقی

سرفصل دوره آموزش صورت مالی تلفیقی

سرفصل دوره آموزش صورت مالی تلفیقی

  • حسابداری سرمایه گذاری در شرکت وابسته به روش ارزش ویژه
  • حسابداری ادغام شرکت ها( استاندارد 19)
  • حسابداری تلفیقی ( استانداردهای 18 و 19)
  • محاسبه سهم اقلیت
  • مبادلات فی مابین شرکت های گروه
  • حذف سود تحقق نیافته خرید و فروش کالا
  • حذف سود تحقق نیافته دارایی ثابت
  • ساختار پیچیده تلفیق شامل افزایش سرمایه شرکت فرعی ، تحصیل تدریجی شرکت فرعی
  • محاسبه سهم اقلیت در ساختار پیچیده

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی