سرفصل دوره های ورزشی

سرفصل دوره های ورزشی

استراتژی مناسب برای جذب مخاطبین

تبلیغ محصولات ورزشی

تکنیکهای بازاریابی

آیین نامه‌‌های بین‌المللی را بررسی میکنیم

با مسائل حقوقی ورزش آشنا می‌شویم

تشخیص مسئولیت‌های قانونی ورزش را یاد می‌گیریم.

آشنايي با فن بيان

اصول مخاطب شناسي

مناظره، مباحثه

مجري گري

زبان بدن و بداهه