سرفصل دوره های اداری و مالی

سرفصل دوره های اداری و مالی

نام دوره : اصول انبارداری

محتوای دوره

 • برنامه ریزی و احتیاجات مواد
 • مدیریت هزینه و کنترل موجودی
 • حد سفارش و کنترل موجودی انبار
 • طراحی داخلی، کدبندی، نشانه و شماره گذاری در انبار و مراکز توزیع
 • اصول انباردا ری و استفاده بهینه از فضا، تجهیزات و امکانات انبار
 • انبارداری نوین و استراتژی های کاهش هزینه در انبار
 • ایمنی حمل و نقل و تجهیزات جابجایی مواد و کالا در انبار
 • سیستم های اطلاعاتی انبار
 • چیدمان کالا، آدرس دهی اجناس، استفاده بهینه از فضای انبار
 • نحوه عملکرد انبار در مورد کالاهای دائمی و کالاهای ارسال مستقیم
 • انبارداری فوری

مخاطبان

مديران ، كارشناسان و تمامي علاقه‌ منداني كه مي‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مديريت و سازمان توسعه دهند.

روش اجرا:

آنلاین همزمان/آنلاین غیرهمزمان

 

نام دوره : مهندسـی انبارها

 

محتوای دوره

 آموزش : سیر تحول سیستمهای انبارداری در جهان
 آموزش : ضرورت ذخیره سازی
 آموزش : انواع موجودیها – انواع انبارها
 آموزش : طراحی انبار – مکان یابی و نوع ساختمان انبار
 آموزش : وظایف مختلف انبارداری و تشریح آنها
 آموزش : نقش و کاربرد 5M و 5S در اداره انبارها
 آموزش : تجهیزات نگهداری کالا – انواع قفسه ها – ظروف – پالت ها
 آموزش : حمل و نقل کالا و انواع تجهیزات مربوط به آن
 آموزش : چیدمان کالا – آدرس دهی اجناس – استفاده بهینه از فضای انبار
 آموزش : سیستم AS/RS و مزایای آن در نگهداری و حمل و نقل و سرعت بخشی امور انبار
 آموزش : ارتقاء شاخصهای بهره وری انبار
 آموزش : نحوه عملکرد انبار در مورد کالاهای دائمی Stock و کالاهای ارسال مستقیم
 آموزش : انبارداری فوری

مخاطبان

مديران ، كارشناسان و تمامي علاقه‌ منداني كه مي‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مديريت و سازمان توسعه دهند.

روش اجرا:

آنلاین همزمان/آنلاین غیرهمزمان

 

نام دوره : اصول و نگرش های نوین مدیریت انبار

 

محتوای دوره :

مخاطبان

مديران ، كارشناسان و تمامي علاقه‌ منداني كه مي‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مديريت و سازمان توسعه دهند.

روش اجرا:

آنلاین همزمان/آنلاین غیرهمزمان

 

نام دوره : طراحی و برنامه ریزی فرآیند دریافت، ارسال و کنترل کالا در انبار

 

محتوای دوره :

مخاطبان

مديران ، كارشناسان و تمامي علاقه‌ منداني كه مي‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مديريت و سازمان توسعه دهند.

روش اجرا:

آنلاین همزمان/آنلاین غیرهمزمان

 

نام دوره : سیستم ها و روش های کاربردی انبارداری و انبارگردانی

 

محتوای دوره :

مخاطبان

مديران ، كارشناسان و تمامي علاقه‌ منداني كه مي‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مديريت و سازمان توسعه دهند.

روش اجرا:

آنلاین همزمان/آنلاین غیرهمزمان

 

 

نام دوره : سیستم های کدگذاری نوین انبار و روش های مختلف گدگذاری در انبار

 

محتوای دوره :

مخاطبان

مديران ، كارشناسان و تمامي علاقه‌ منداني كه مي‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مديريت و سازمان توسعه دهند.

روش اجرا:

آنلاین همزمان/آنلاین غیرهمزمان

 

 

نام دوره : مدیریت انبار و حسابداری موجودی مواد و کالا و سیستم های هزینه یابی (حسابداری انبار)

 

محتوای دوره :

مخاطبان

مديران ، كارشناسان و تمامي علاقه‌ منداني كه مي‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مديريت و سازمان توسعه دهند.

روش اجرا:

آنلاین همزمان/آنلاین غیرهمزمان

 

نام دوره : اصـول انبـارداري و استفاده بهينه از فضاي انبار

 

محتوای دوره :

مخاطبان

مديران ، كارشناسان و تمامي علاقه‌ منداني كه مي‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مديريت و سازمان توسعه دهند.

روش اجرا:

آنلاین همزمان/آنلاین غیرهمزمان

 

نام دوره : اصول بازرسی انبارها

 

محتوای دوره :

مخاطبان

مديران ، كارشناسان و تمامي علاقه‌ منداني كه مي‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مديريت و سازمان توسعه دهند.

روش اجرا:

آنلاین همزمان/آنلاین غیرهمزمان

 

نام دوره : اصول انبارداری در شرکت های صنایع غذایی و توزیع صنایع غذایی

 

محتوای دوره :

مخاطبان

مديران ، كارشناسان و تمامي علاقه‌ منداني كه مي‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مديريت و سازمان توسعه دهند.

روش اجرا:

آنلاین همزمان/آنلاین غیرهمزمان

 

نام دوره :  اصول بازرسی ، ایمنی و کنترل کیفیت در انبار

 

محتوای دوره

مخاطبان

مديران ، كارشناسان و تمامي علاقه‌ منداني كه مي‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مديريت و سازمان توسعه دهند.

روش اجرا:

آنلاین همزمان/آنلاین غیرهمزمان

 

نام دوره :  کنترل اقلام مازاد، راکد و ضایعات در انبار

 

محتوای دوره :

مخاطبان

مديران ، كارشناسان و تمامي علاقه‌ منداني كه مي‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مديريت و سازمان توسعه دهند.

روش اجرا:

آنلاین همزمان/آنلاین غیرهمزمان

 

نام دوره :  اصول انبارداری و روش های نوین عملیاتی در انبار (انبارداری نوین)

 

محتوای دوره :

مخاطبان

مديران ، كارشناسان و تمامي علاقه‌ منداني كه مي‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مديريت و سازمان توسعه دهند.

روش اجرا:

آنلاین همزمان/آنلاین غیرهمزمان

 

نام دوره :  اصول و نگرش های نوین مدیریت انبار

محتوای دوره :

مخاطبان

مديران ، كارشناسان و تمامي علاقه‌ منداني كه مي‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مديريت و سازمان توسعه دهند.

روش اجرا:

آنلاین همزمان/آنلاین غیرهمزمان

 

نام دوره :   انبـارداري صنعتـي

 

محتوای دوره :

مخاطبان

مديران ، كارشناسان و تمامي علاقه‌ منداني كه مي‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مديريت و سازمان توسعه دهند.

روش اجرا:

آنلاین همزمان/آنلاین غیرهمزمان