سرفصل و فایل دوره آموزش مالیاتی

سرفصل و فایل دوره آموزش مالیاتی

سرفصل و فایل دوره آموزش مالیاتی

  • انواع مالیات در ایران
  • مالیات های مستقیم ( مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی )
  • مالیات های غیرمستقیم ( مالیات بر واردات، مالیات بر مصرف ، مالیات بر ارزش افزوده
  • مالیات بر درآمد (اشخاص حقوقی ، املاک، مشاغل ، حقوق ، کشاورزی، درآمد اتفاقی)
  • مالیات بر دارایی ( حق تمبر ، مالیات بر ارث)
  • اضخاص مشمول و غیرمشمول مالیات
  • اشخاص مشمول مالیات : مشمول مالیات ، مشمول معافیت ، مشمول نرخ صفر
  • دادرسی مالیاتی
  • مواد قانونی و بخش نامه های مرتبط با قوانین مالیاتی