سرفصل کارگاه آموزشی از مالی تا مالیات

سرفصل کارگاه آموزشی از مالی تا مالیات

سرفصل کارگاه آموزشی از مالی تا مالیات

  • آشنایی با قوانین و بخش نامه های مالیاتی 
  • نحوه دفاع در هیئت حل اختلاف مالیاتی
  • چگونگی تهیه اظهارنامه حرفه ای ۱۳۹۹
  • آمادگی جهت رسیدگی عملکرد 
  • رسیدگی تراکنش های بانکی