سرفصل کارگاه آموزش نرم افزار AERMOD VIEW

سرفصل کارگاه آموزش نرم افزار AERMOD VIEW

سرفصل کارگاه:

 • مبانی مدلسازی
 • انواع مدل های آلودگی هوا:
 • (مدل های پراکنش
 • مدل ها پذیرنده
 • مدل های عددی
 • مدل های ضریب انتشار)
 • منابع آلودگی هوا
 • هواشناسی آلودگی هوا
 • ماژول هواشناسی
 • ماژول توپوگرافی
 • ماژول ساختمان
 • ماژول محاسبات
 • آموزش مدل
 • اجرای مدل
 • موارد خاص و رفع خطاها