سرفصل کارگاه استاندارد سیستمهایی تجدید پذیر خورشیدی

سرفصل کارگاه استاندارد سیستمهایی تجدید پذیر خورشیدی

سرفصل کارگاه: 

  • مفاهیم پایه ای انرژی خورشیدی سیستم برق خورشیدی و اجزای آن
  • تابش نور خورشید در انرژی خورشیدی
  • فوتوولتاییک و ساختار سلول خورشیدی
  • پارامترها و روشهای اندازه گیری پنلها و سلولهای خورشیدی
  • مدلسازی سلول های خورشیدی
  • فناوری ساخت پنلهای خورشیدی سیلیکنی
    سلولهای خورشیدی پروسکایتی سلولهای خورشیدی لایه نازک​