پکیج تربیت مربی آنالیزور

پکیج تربیت مربی آنالیزور

برای ورود به کلاس ضبط شده دوره معیارسنجی و ارزیابی تمرینات فوتبال روی تصویر زیر کلیک نمایید
برای ورود به کلاس ضبط شده دوره طراحی تمرین فوتبال (7) روی تصویر زیر کلیک نمایید
برای ورود به کلاس ضبط شده دوره آنالیز تکمیلی (2) روی تصویر زیر کلیک نمایید
برای ورود به کلاس ضبط شده دوره آنالیز پیشرفته (7) روی تصویر زیر کلیک نمایید
برای ورود به کلاس ضبط شده دوره آنالیز مقدماتی (7) روی تصویر زیر کلیک نمایید