کارگاه بازاریابی ورزشی

کارگاه بازاریابی ورزشی

سامانه آموزش مجازی رهیاران هدف از برگزاری کارگاه بازاریابی ورزشی را آشنایی و ارتقاء سطح علمی کارشناسان و مدیران تربیت بدنی با مبحث بازاریابی ورزشی دانست.

کلاس اول
کلاس دوم
کلاس سوم
کلاس چهارم
نظرسنجی
آزمون