sport1


نحوه پرداخت هزینه ثبت نام:
*برای پرداخت هزینه ها به یکی از روشهای زیر می توانید اقدام نمایید.
  • شماره حساب جاری پردیس فناوری کیش : ۱۰۰۱۰۰۰۷۶۵۲۸۹ بانک شهر
  • جهت واریز به صورت کارت به کارت : ۵۰۴۷۰۶۱۰۹۰۱۰۵۸۹۷
  • شماره شبا جهت واریز از بانک های دیگر:IR8606100000010010007652
  • تلفن تماس: ۰۲۱۶۶۵۶۹۷۶۰