سرفصل و فایل دوره مدلسازی پیشرفته سیستم انرژی با LEAP

سرفصل و فایل دوره مدلسازی پیشرفته سیستم انرژی با LEAP

سرفصل دوره :

  • آشنایی با نرم افزار و پارامترها
  • تقاضا در بخش انرژی
  • عرضه فرآورده های عرضه انرژی
  • تحلیل های هزینه و فایده
  • تحلیل موردی بخش حمل و نقل
  • تولید انرژی برق با حداقل هزینه
  • سناریو های حوزه انرژی