دوره های عمومی

دوره های عمومی

دوره اصول فن بیان و سخنوری

داشتن تخصص، مهارت و دانش برای موفقیت کافی نیست؛ همه ما می‌دانیم که حتی اگر ایده‌ها، تولیدات و توانمندی‌های فوق‌العاده‌ای داشته باشیم اما بلد نباشیم آن را با بیان خود به دیگران ارائه کنیم، هیچ نتیجه‌ای نخواهیم گرفت.

دوره روش ها و فنون تدریس

به مجموعه ی تدابیر و تکنیک هایی که برای رسیدن به هدفی ، با استفاده از امکانات و شرایط موجود مورد استفاده قرار می گیرد ، روش تدریس گفته می شود که در نتیجه به یادگیری ختم می شود.

دوره پداگوژی عمومی تدریس

پداگوژی بعنوان يکي از شايستگي هاي مورد نیاز مربیان در ارائه دانش، مهارت و نگرش، انجام نیازسنجي آموزشي، برنامه ريزي آموزشي، تهیه برنامه درسي و طرح درس، استفاده از فناوري آموزشي، اجراي آموزش و ارزشیابي آموزشي اطلاق مي گردد.

دوره روش تدریس مجازی

تدریس مجازی و یادگیری الکترونیکی با بهره گیری از عناصر مختلف باعث ایجاد عناصر جدید آموزشی می گردد و به این ترتیب فرآیند فراگیری را جذاب تر می کند.

دوره سنجش یادگیری (رویکردها و روش ها)

سنجش یادگیری به راهبردهای طراحی شده برای آگاهی و اطمینان از آنچه یادگیرندگان می‌دانند، تعیین اینکه آیا یادگیرندگان نتایج موردنظر برنامه‌های درسی و یا هدف‌های فردی را کسب کرده‌اند به‌کار می‌رود.