آکادمی مدرسان روانشناسی ایران

درباره آکادمی مدرسان روانشناسی ایران

آکادمی مدرسان روانشناسی ایران، با توجه به اهمیت جایگاه آموزش و مشاوره روانشناسی در سلامت و پویایی جامعه و نیز نیاز به حضور و بهره مندی از مدرسان توانمند و دانش محور در ترویج و آموزش دوره و کارگاه های روانشناسی تخصصی و عمومی در کشور، از سوی خانه روانشناسان ، مشاوران و حرف یاورانه با همکاری پردیس فناوری کیش و مرکز سلامت روان ققنوس ایجاد گردیده است و هدف اصلی آن کمک به مدرسان مشاور روانشناسی و رفع نیاز حوزه های دانش افزایی افراد دارای صلاحیت آموزشی در زمینه روانشناسی می باشد.

دوره های عمومی

مجموعه دوره ها و کارگاه های عمومی با رویکرد افزایش توانمندی مدرسان روانشناسی با روش ها و تکنیک های آموزش عمومی و کسب مهارت های لازم برای برنامه ریزی، مدیریت و ارزیابی کلاس های آموزشی با روش های حضوری و آنلاین می باشد.، و آشنایی برای ارتباط موثر در انتقال مفاهیم مشاور روانشناسی به مخاطبان از دیگر اهداف این دوره ها می باشد.

دوره های تخصصی

اگرچه متخصصان عرصه روانشناسی از آموزش های دانشگاهی در سطوح مختلف بهره مند هستند، اما همواره شناخت حوزه روانشناسی به عنوان موضوعات کاربردی و مهارتی در مواجه با افراد و گروههای مختلف نیازمند به کسب دانش و تبحر مشاوره (فردی یا گروهی) مدنظر بوده و فراگیری این دانش در کارگاهها و دوره های تخصصی و کاربردی غیر آکادمیک ضروری می باشد.

دوره های اختیاری

هدف در برگزاری دوره های اختیاری آکادمی مدرسان روانشناسی رفع نیاز ها و توجه به دانش و مهارتهای حوزه آموزش می باشد . آشنایی با سیستم ها و روش های آموزشی نوین و بهره گیری از فناوری های روز در امر ارائه متون و مفاهیم آموزشی در این بخش مورد توجه قرار گرفته است و علاقه مندان به فراگیری این دوره ها می توانند به فراخور نیاز خود از این دوره ها بهره مند شوند